REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób
sprzedaży prowadzonej przez Halinę Jastrzebowską prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą TRANSTERM HALINA
JASTRZĘBOWSKA z siedzibą w Klinach, za pośrednictwem sklepu
internetowego www.sendra.com.pl (zwanego dalej: Sklepem
Internetowym?) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez
Halinę Jastrzebowską prowadzącą działalność gospodarczą pod
firmą TRANSTERM HALINA JASTRZĘBOWSKA z siedzibą w Klinach
usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 2 Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu
Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru
określonego w zamówieniu.
3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca
w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
a) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie;
b) Firmę kurierską
4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych
wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym,
wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta
w Sklepie Internetowym.
5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem
i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną
lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel,
uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez
Klienta Rejestracji.
8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego
ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub

innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta
w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty
elektronicznej Klienta.
9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności
prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób
określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze
wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
12. Sprzedawca - oznacza Halinę Jastrzebowską prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą TRANSTERM HALINA
JASTRZĘBOWSKA z siedzibą w Klinach (62-004, Czerwonak), ul.
Poznańska 32, NIP: 7781017297, REGON: 630329040, wpisaną do
Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy
Czerwonak; e-mail: kontakt@wwrshop.pl, będącą jednocześnie
właścicielem Sklepu Internetowego.
13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod
którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające
w domenie www.sendra.com.pl.
14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
15. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą
elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między
Klientem a Sprzedawcą.

§ 3 Postanowienia ogólne
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa
autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego
domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do
wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie
Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych
na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do
których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do
Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie
w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za
pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu, jako
zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie
Internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych
Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach
stosowanych w sieci Internet.
4. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony
Internetowej Sklepu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania
niezamówionej informacji handlowej.
§ 4 Korzystanie ze Sklepu Internetowego
1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność
Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami
zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem
postanowień §5 Regulaminu.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na
zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego
było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich
popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych,
typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne
wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony
Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co
najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera
11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript,
akceptująca pliki typu ?cookies? oraz łącze internetowe
o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu
jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768
pikseli.
4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu
korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu,
konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty
elektronicznej.
5. Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient nie jest uprawniony do
jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm
działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze
bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu
Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych
świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem,
dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub
uzasadnione interesy Sprzedawcy.
7. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu
Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne

wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu
prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która
naruszałaby interes Sprzedawcy.
8. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet
i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może
się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów
przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować
właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej
zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy
antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie
mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
§ 5 Rejestracja
1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać
Rejestracji.
2. Rejestracja jest konieczna do składania przez Klientów zamówień
w Sklepie Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny
udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu
i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do
Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się
w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala
indywidualne Hasło.
4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem
poniższych zasad:
a) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza
rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny
dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym
Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji
wpisanych do formularza rejestracyjnego;
c) Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się
z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza
rejestracyjnego;
d) Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego
powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą
elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi
prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta
woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta
Klienta;
e) Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych

osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu
realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie
z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych
osobowych) przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest
równoznaczne z:
a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta
postanowień Regulaminu;
b) upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych
Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu
świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem
zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty
elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji,
informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
6. W trakcie Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w celach marketingowych. W takim
przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych
osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub
przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
uwzględnia, iż:
a) zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
b) Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo
dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;
c) powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie
informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców
współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej
Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.
8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient
otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie
Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa
o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta,
zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta
i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za
wyjątkiem Loginu.
9. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania
poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie
zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło

znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma
obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy,
z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji
Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując
odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.
10. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym
korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści
zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku
zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci
zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających
do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
§ 6 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień
1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią
oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie
zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży
Towarów.
2. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest
zainteresowany, przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym
Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po
skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w ?KOSZYKU?
sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez
wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie
formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola
w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia
do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz
łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.
3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy
oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem
zamówienia.
4. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres
poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy
o przyjęciu oferty, o której mowa w §6 ust. 3.
5. W przypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Klienta,
jego realizacja okaże się niemożliwa z przyczyn innych niż brak
Towaru w Sklepie Internetowym, w tym gdy zakup Towarów od
dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym
na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą
elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
6. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn,
o których mowa w §6 ust. 5, Sprzedawca może zaproponować

Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta
zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest
możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta
zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim
nie jest ona możliwa);
c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji
zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa
(wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana
zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie
ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem
zamówienia).
7. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym
Towarze:
a) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych
polskich;
b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których
Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;
c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych,
jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
8. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru
zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania
zamówienia przez Klienta.
9. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest
każdorazowo w "KOSZYKU", po dokonaniu przez Klienta wyboru
formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.
10. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione
Towary:
a) gotówką przy odbiorze osobistym, płatność w biurze
Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie
dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie
w biurze Sprzedawcy);
b) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu
Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka
zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
c) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym
przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po
przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po
wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

d) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU,
obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym
przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po
przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji
z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta);
e) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal,
obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S. r.l. & Cie, S.C.A.
z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja
zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta
procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po
otrzymaniu z systemu PayPal informacji o pozytywnym
zakończeniu przeprowadzonej płatności);
11. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za
część zamówienia przy odbiorze.
12. Klient może modyfikować zamówienie, do chwili otrzymania na adres
poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej nadanie
przesyłki przez Sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć
zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części
zamówienia, zmiany adresu Dostawy, lub zmiany danych na fakturze
VAT. W przypadku dodania przez Klienta nowych Towarów do
zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem
przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć to na przedłużenie czasu
realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części
zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry,
zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14
(czternaście) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.
Zasady zwrotu należności Klientom określono w §8 i §9 poniżej.
13. Sprzedawca może zamieścić na Stronie Internetowej Sklepu
informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do
realizacji zamówienia.
14. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem
Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
15. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości
osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty
elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki
przez Sprzedawcę.
16. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób
przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika
Dostawcy.
17. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego
protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
18. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru.
Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze,
w godz. po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą
elektroniczną lub telefonicznie.
19. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy,
zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą
dostarczane Towary.
20. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego
adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy,
pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego
odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez
Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą
elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin
i koszt Dostawy.
§ 7 Reklamacje i gwarancje
1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową
w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem
przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do
zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru
z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej
niezgodności.
2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do
reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go
o sposobie dalszego postępowania.
3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub
dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem
zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres
Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty
przesyłki.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca
naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na
pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na
znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta,
obniży cenę albo zwróci ? na skutek odstąpienia przez Klienta od
umowy ? pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14
(czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony
zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.
5. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją
udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora.
Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek
sprzedawane produkty.
6. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub

producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać
reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko
pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według
swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu
gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.
b) korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec
Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.
7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku
z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona
w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny
Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć
swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni
rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty
elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży
bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie
w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest
przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.
2. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest
uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu
zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
(czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie
niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo:
a) bezpośrednio w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godz. 8 do 16
b) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przez przesłanie Towaru
na adres Sprzedawcy.
3. Jeżeli Klient będący Konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat
należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
4. Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy,
niezwłocznie poświadcza na piśmie zwrot świadczenia.
§ 9 Zwrot należności
1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14
(czternaście) dni w przypadku:
a) rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia
opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku
zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);
b) odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego
Konsumentem zgodnie z §8 Regulaminu;
c) obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży
w przypadku uznania reklamacji zgodnie z §7 Regulaminu.
2. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej
zapłaty na rzecz Sprzedawcy:
a) w przypadku zapłaty za pobraniem lub przy odbiorze
osobistym, Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy
Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po
uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu
oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych
do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
b) w przypadku zapłaty z góry przelewem, Sprzedawca dokonuje
zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za
pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu
z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta
do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego
lub przekazu pocztowego.
c) w przypadku zapłaty z góry z wykorzystaniem systemu
płatności elektronicznych PayU, Sprzedawca dokonuje zwrotu
należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim
wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do
przelewu bankowego.
d) w przypadku zapłaty z góry z wykorzystaniem systemu
płatności elektronicznych Paypal, Sprzedawca dokonuje zwrotu
należności na konto PayPal Klienta, za pośrednictwem którego
Klient dokonał płatności.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności
lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta
na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania,
o których mowa w §9 ust. 2 powyżej, Klient nie przekaże Sprzedawcy
wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie
niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu.
Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie
dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez
Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub
przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim
przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

§ 10 Usługi nieodpłatne
1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi
nieodpłatne:
a) Prowadzenie Konta Klienta;
b) Newsletter;
c) Zamieszczanie opinii o Towarach na Stronach Internetowych
Sklepu;
d) Poleć znajomemu;
e) Wysłania zapytania o Towar do Sprzedawcy;
2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju,
form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych
wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób
właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu
Rejestracji, na zasadach opisanych §5 Regulaminu.
5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas
Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym
lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym
celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na
Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza
rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną
na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym
potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa
o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres
poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej
zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie
Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do
wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera,
w szczególności:
a) informację o nadawcy;
b) wypełnione pole ?temat?, określające treść przesyłki;
c) informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi
nieodpłatnej Newsletter.
8. Usługa nieodpłatna Zamieszczanie opinii o Towarach na Stronach
Internetowych Sklepu, polega na umożliwieniu Klientom przez
Sprzedawcę, posiadającym Konto Klienta publikacji indywidualnych
i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności.

Towarów.
9. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje
dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie
wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane
z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie
podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby
teleinformatyczne.
10. Klient oświadcza, że:
a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych,
praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do ?
odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności
przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw
pokrewnych, które składają się na treści;
b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usługi nieodpłatnej,
o której mowa w §10 ust. 8 powyżej, danych osobowych,
wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło
w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one
dotyczą;
c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych
Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do
ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu;
d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
11. Klient nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej
o której mowa w §10 ust. 8 powyżej, danych osobowych osób
trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez
wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
b) zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej
o której mowa w §10 ust. 8 powyżej treści o charakterze
reklamowym i/lub promocyjnym.
12. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez
Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie
z §12 Regulaminu.
13. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania
z usługi nieodpłatnej, o której mowa w §10 ust. 8 powyżej treści,
które mogłyby w szczególności:
a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia
dóbr osobistych osób trzecich;
b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa
związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną
praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub

mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną
do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje
(np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie
uznawanych za obraźliwe);
d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre
obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub
obyczajowe.
14. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 ust. 1
Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania
lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach
korzystania przez nich z usługi nieodpłatnej, o której mowa w §10
ust. 8, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których,
opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich
organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego
Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie
prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
15. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez
Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści.
16. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez
Sprzedawcę Klientom posiadającym Konto Klienta wysłanie przez
tych Klientów do znajomego, wiadomości elektronicznej dotyczącej
wybranego przez nich Towaru. Klient przed wysłaniem wiadomości
określa Towar mający być przedmiotem polecenia, a następnie
poprzez funkcję "Do znajomego" wypełnia formularz podając Imię
i adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar.
Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu
niż polecenie wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje
wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystnie
z przedmiotowej usługi.
17. Usługa wysłania zapytania o Towar do Sprzedawcy, polega na
wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie
Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
18. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania
Newsletter a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem
odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej
wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji
odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
19. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zamieszczanie opinii o Towarach na
Stronach Internetowych Sklepu możliwa jest w każdej chwili i polega
na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na właściwych
Stronach Internetowych Sklepu.

20. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest
w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń
wybranych produktów znajomym Klienta.
21. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Wysyłania zapytania o Towar do
Sprzedawcy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu
Wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
22. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie
usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania
usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte
do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.
23. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta
Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na
szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta
przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy
zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest
uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności:
przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej
Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do
Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa
przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę
zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.
Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta
Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany
przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
§ 11 Odpowiedzialność

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów
zawieranych z klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca
ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia
szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta
będącego Przedsiębiorcą.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną,
jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności
operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy
telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi
jednak odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, z których
pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak
również osób, którym wykonanie tych usług powierza jak za własne
działanie lub zaniechanie.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub

utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające
z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę
przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie
(niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak,
jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie
jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub
przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód
spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów,
w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego
w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub
Regulaminem.
5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy
Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
1. W przypadku gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść
publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa,
dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania,
zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną
prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić
Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje
niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony
Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.
§ 13 Dane osobowe i pliki Cookies

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych
Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach
świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub
w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest
Sprzedawca.
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na
podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie
w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych
w Regulaminie.
3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest
przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych
Osobowych.
4. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu

dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych
w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia
Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie
i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia
bez Rejestracji Konta Klienta.
5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo
dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych
z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia
Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych
osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec
Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie
danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności
i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada
wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym
dostępem lub wykorzystaniem.
8. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza
zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub
instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie
Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na
wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu,
w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
9. Sprzedawca za wyraźną zgodą Klienta może przekazać dane
osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy
sprzedaży firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu jako administratora
danych (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, jeżeli Klient
dokonał wyboru płatności poprzez system płatności PayU.
Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do
zrealizowania płatności przez PayU S.A.
10. Sprzedawca za wyraźną zgodą Klienta może przekazać dane
osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy
sprzedaży firmie PayPal (Europe) S.? r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą
w Luksemburgu, jeżeli Klient dokonał wyboru płatności poprzez
system płatności PayPal.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym
ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych,
ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów.
Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu
i nie zawierają danych osobowych Klientów.

§ 14 Rozwiązanie umowy
(nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)
1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn,
z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę
przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie
usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania
usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji
na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy
z oświadczeniem woli Klienta.
3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia
woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas
Rejestracji.
§ 15 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu
Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy
Sklepu Internetowego.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez
wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze

stron Sklepu Internetowego.
3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy
Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę
na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie
Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu
i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego
przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych Dni roboczych, zaś
Klienci na rzecz których w szczególności są świadczone usługi drogą
elektroniczną zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę
poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez
nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej
zestawienie zmian Regulaminu.
4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej
nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed
wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie
akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić
o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedem) dni od daty
poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje
rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14.
5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed
dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu,
który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy
sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych
na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.12.2014.

 

8. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji w GIODO